00_mandagsklubben

01_tirsdag_dag

02_tirsdag_par

06_undervisning

03_torsdag_dag

04_torsdag_aften

 

 K L U B R E G L E R

FOR

Næstved Bridgeklub

 

§ 1 Formål

                             Formålet med dette regelsæt er:

                              - at sikre god tone, ro og orden mellem spillerne under afvikling af turneringer
                                arrangeret af Næstved Bridgeklub.
                             - at hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner.
                             - at hjælpe de turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet
                               ved afviklingen af turneringer.
 

§ 2 Spilledage/tid

                    2.1 Spilledage
                             Næstved Bridgeklubs spilledage er mandag, tirsdag, onsdag og torsdag aften
                             med start kl.19.00 og slut ca. kl. 23.00
                             og tirsdag og torsdag formiddag med start kl. 9.30 og slut ca. .kl. 14.00.

                     2.2 Sæson
                             Sæsonen starter første ugedag i september måned og slutter umiddelbart
                             før Næstved  Bridgeklubs ordinære
generalforsamling i første halvdel af maj.
                             Ved sæsonstart fremlægger afdelingernes spilleudvalg en oversigt
                             over den pågældende afdelings turneringer, afslutninger, ”åbne huse” m.m.
                             Generelt spilles der ikke på helligdage samt i skolernes efterårs-, jule- og påskeferie.

§ 3 Systemer

                    3.1 Tilladte systemer
                             Tilladte systemer er angivet i DBF’s spillerhåndbog  af 2009 § 101.

                   3.2 Systemkort
                             Systemkort er obligatorisk ved alle turneringer,
                             og det skal uopfordret fremlægges på bordet til brug for
                             modspillerne ved starten af en runde eller en kamp,
                             jfr DBF’s Spillerhåndbog  af 2009 § 111.

 § 4 Turneringsafvikling

                              I  Næstved Bridgeklubs turneringer gælder følgende  regler og love
                               i den angivne prioritetsrækkefølge:
                             Nærværende klubregler, DBF’s Spillerhåndbog af 2009 og DBF’s Turneringslederhåndbog.
                 

                 4.1 Turneringsledelse
                             De af bestyrelsen valgte afdelingsledere og deres nedsatte spilleudvalg har ansvaret 
                             
for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer.
                             Afdelingslederne udpeger turneringsleder(e).
                             Turneringslederen skal tilkaldes, så snart opmærksomheden
                              er henledt på en uregelmæssighed. Tilkaldelsen af  turneringslederen skal ske stilfærdigt,
                             idet det er en naturlig del af turneringens korrekte afvikling.

                             Der må ikke meldes eller spilles videre, før turneringslederen har truffet en afgørelse.
                             Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv.

                             Turneringslederen skal altid tilkaldes, så uregelmæssigheden kan blive rettet ensartet
                             og i overensstemmelse med regler og love.
                             Turneringslederen kan tildele ekstra tid til færdiggørelse af runden
                             Dersom der opstår uenighed ved et bord blandt
                             deltagere/ klubmedlemmer er det turneringslederens pligt:

  1. At behandle uregelmæssigheden ved bordet
  2. At være ordstyrer, når parterne forklarer, hvad der er sket
  3. At fastlægge, hvilke kendsgerninger sagen skal afgøres ud fra
  4. At foretage bridgemæssige skøn
  5. At idømme evt. straf for ikke at følge den rette fremgangsmåde

Og sidst men ikke mindst

  • At fortolke lovene og reglerne
  • At opretholde disciplin i spillelokalet

                            Hvis en sag bliver appelleret, overtager Appelkomiteen ansvaret for punkterne 2-5,
                           og de udøver herefter alle TL's beføjelser i forbindelse med behandlingen af sagen.
                           Derimod er det fortsat TL's ansvar at fortolke love og regler - også som rådgiver for appelkomiteen
                          
- og det er fortsat også TL's ansvar at sørge for disciplin i spillelokalet

 

                4.2. Udvandring

                           Hvis et par udvandrer i protest mod turneringslederens afgørelse.
                           eller af en eller anden grund nægter at spille mod et andet par,
                           kan klubben tilkende parret i en parturnering 0 point (minimum scoree).
                           Turneringslederen kan endvidere i første- gangstilfælde indstille til bestyrelsen, 
                           at parret ikendes en kortere karantæne
                          
– eventuelt betinget.

 

             4.3 Afdelingernes Appelkomité

                           Alle klubbens afdelinger udpeger en  uvildig appelkomite på mindst 3 personer
                           (torsdag aften-afdelingen kan undtages),
                           der fungerer som  afdelingens lov- og regelfortolkende udvalg,
                           og den fungerer efter retningslinjerne i DBF’s Spillerhåndbog 
                           og DBF’s Turneringslederhåndbog

                             Appelkomiteen  træffer afgørelse i de tilfælde, 
                             hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere.
                           
Der betales ikke depositum i tilfælde af en appel.
                             En appel indgives igennem turneringslederen, og denne skal orienteres om,
                             at der indgives appel inden de i
mplicerede forlader spillelokalet
                             og senest ½ time efter spillets afslutning.

                             Appelkomiteen  skal orienteres af  begge parter (om fornødent skriftligt), 
                             inden den træffer sin afgørelse.
                             Appelkomiteens afgørelse kan appelleres videre til Næstved Bridgeklubs appelkomite. 
                             Her betales depositum 100 kr - der tilbagebetales ved medhold  til den appellerende part.
                             Kendsgerningerne vedrørende appellen fastlægges på DBF`s appelformular.

           4.4 Næstved Bridgeklubs Appelkomité

                           En afgørelse foretaget af en afdelings appelkomité, der appelleres,
                           indsendes underskrevet af alle parter til Næstved Bridgeklubs  formand, der,
                           hurtigst muligt, nedsætter en uvildig komité bestående af 3 medlemmer,
                           hvoraf den ene udpeges til komitéformand.
                           Når komiteens har truffet afgørelse indkaldes alle parter til et møde, 
                           hvor afgørelsen forelægges.

                  4.5. Sagens videre behandling   

                             Den af Næstved Bridgeklubs appelkomité trufne afgørelse
                             kan appelleres videre til distriktets appelkomité og i sidste instans til DBF's appelkomité..

 

§5 Etik og etikette

                             God etikette før, under og efter spillet forventes af medlemmerne.
                             Enhver spiller bør ved sin optræden  tilstræbe,
                             at alle får den størst mulige glæde ved turneringsbridge og ved klublivet i øvrigt. 
                             Det kan nævnes, at det er uetisk at belære  eller irettesætte makker eller modspillere
                             under og efter spillet. Det samme gælder tegn eller mishagsytringer,
                             der  tilkendegiver tilfredshed eller utilfredshed med en melding, et udspil eller et tilspillet kort.
    
§6 Tidsoverskridelser

                             I Næstved Bridgeklubs parturneringer er der afsat 7 minutter pr. spil
                             samt 2 minutter til rundeskift.
                            Der gives signal 5 minutter før rundeskift og ved rundeskift.
                            I tilfælde af, at spillet ved et bord ikke er afsluttet ved signalet for rundeskift, 
                            betragtes det som  tidsoverskridelse for begge par ved  bordet.
                            Ved et pars første tidsoverskridelse gives parret en advarsel.
                            (Er tidsoverskridelsen på mere end 3 minutter, 
                            er der mulighed for at tildele strafpoint uden advarsel).
                            Ved efterfølgende tidsoverskridelse i samme turnering tildeles parret strafpoint.

                             Hvis et par/en spiller under spillet mener, at det andet par bruger uforholdsmæssigt meget tid,
                             skal turneringslederen straks tilkaldes.
                             I en normal parturnering er der fradrag på 2 point
                             i slutregnskabet  pr. runde med tidsoverskridelse.
                             Ved andre udregningsmetoder fastsættes antallet af strafpoint ved turneringens start.
                             I klubbens holdturneringer er der afsat 7 minutter pr. spil.
                             Ved overskridelse af tiden for en halvleg med mere
end 5 minutter
                             fradrages der 1 kp for begge hold. Ved mindre end 16 spil i en halvleg eller ved specielle
                             udregningsmetoder fastsættes regler for tidsoverskridelse ved turneringens start.

 

§ 7 Substitutter

                             Det påhviler ethvert aktivt medlem, der er forhindret i at møde på en spilledag,
                             selv at skaffe substitut.
                             I de tilfælde, hvor det viser sig umuligt, vil afdelingslederen være behjælpelig.
                             Ved anmodning om hjælp med at skaffe substitut, er afdelingslederen frit stillet
                             og kan indsætte en
hvilken som helst substitut
                             – i særlige tilfælde kan der ændres i turneringsformen eller der kan aflyses.
                             Afbud og anmodning om hjælp med at skaffe substitut
                             skal meddeles substitutlederen så tidligt som muligt 
                             og i princippet ikke senere end dagen før spilledagen.

                             Den turneringsansvarlige skal senest ved pausen skriftligt 
                             underrettes om eventuelle substitutter der spiller i stedet for faste spillere .
                             De enkelte afdelinger fastsætter selv måden denne underretning sker på.
                             Det er kutyme, at det fraværende medlem betaler substituttens kaffe.

 

§ 8 Justering af score ved substituering

                8.1 Parturnering

                             Såfremt der kun er substitut for èn spiller i et par, foretages der ingen justering.
                             Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres scoren ved turneringens afslutning
                             til gennemsnittet af  scoren som de faste spillere har opnået i de øvrige runder.
                             Dette dog kun såfremt substitutparret har scoret  over det faste pars gennemsnit.
                             Der justeres ikke i scoren for de par, der møder et par med
  substitutter.

              8.2 Holdturnering

                             Der justeres ikke i resultatet, hvis der kun er èn substitut,
                            eller hvis der er èn substitut i hvert af holdets par.
                            Hvis et helt par eller begge par på et hold er substitueret ,
                            tildeles holdet i første omgang middel (normalt
15 kp).
                            Når den pågældende turnering er afsluttet, ændres scoren til gennemsnittet
                            af det substituerede holds score, hvis det har betydning for evt.
                            præmie til holdet eller for holdets op- eller nedrykning til anden række,
                            men kun såfremt det substituerede hold har spillet over halvdelen af kampene
                            uden justering af scoren.
                            Resultatet af kampen(e) er normalt gældende for modstanderholdet.
                            Men hvis det efter turneringen viser sig, at modstanderholdet med gennemsnittet
                            af dets øvrige kampresultater vil modtage præmie eller rykke op, justeres til gennemsnittet.

             8.3 Enkeltmandsturnering

                             I første omgang justeres scoren til middel.
                             Efter turneringen justeres til den ordinære spillers gennemsnitsscore af de øvrige runder,
                             såfremt det har betydning for præmiering, forudsat at den ordinære spiller selv
                            har spillet i over halvdelen af turneringens runder.
                             Der justeres ikke i scoren for de øvrige spillere.

              8.4 Udeblivelse

                             Såfremt et par udebliver uden afbud, kan klubben tilsidesætte
                             DBF's turneringsreglements § 216 og tilkende
parret i en parturnering 0 point
                             (minimum score). Dette gælder også, hvis et par ikke kan stille op på grund af den ene
                             spillers udeblivelse.
                             I en holdturnering tildeles et hold 0 kp, hvis holdet ikke kan stille op
                             på grund af en eller flere spilleres udeblivelse.
                             Bestyrelsen kan desuden idømme den pågældende en disciplinær straf.
                             I tilfælde af force majeure justeres scoren.
                             I en parturnering udregnes regnskabet ud fra det normale antal par i rækken.
                             I runden mod det udeblevne par tildeles et par 60% score (decimaler afrundes opad)
                             eller gennemsnittet af parrets score i spilledagens øvrige runder, 
                             hvis dette gennemsnit er over 60%.
                             I en holdturnering vinder modstanderholdet uden kamp,
                            og antallet af kp fastsættes efter turneringen ud fra det højeste af nedenstående alternativer:

                             a. 18 kp
                             b. gennemsnittet af, hvad der i turneringen er scoret mod det udeblevne hold.
                             c. gennemsnittet af, hvad holdet selv har scoret i turneringens øvrige kampe.

 

§ 9 Opløsning af ligestilling

 

            9.1 Parturnering

                             Ved betydningsfuld ligestilling ophæves denne i følgende prioriterede rækkefølge:
                                   1)  Indbyrdes opgør
                                   2)  Ved fortsat ligestilling anvendes 0 – 1 – 2 reglen
                                   3)  Lodtrækning, dog ikke om mesterpoint

 

             9.2 Turneringer med KP-opgørelse

                             Hvis turneringsformen er alle-mod-alle i ét eller flere gennemløb,
                             placeres ligestillede hold efter følgende kriterier (Turneringshåndbogens § 221)
                                    1)  Flest KP i samtlige indbyrdes kampe
                                    2)  Bedst kvotient mellem vundne og tabte imp i samtlige indbyrdes kampe
                                    3)  Bedst kvotient mellem vundne og tabte imp i samtlige kampe

           9.3 Enkeltmandsturnering.

                             Hvis 2 eller flere spillere står lige, er stillingen før sidste spilleomgang gældende.

 § 10 Præmier

                             Spillerne er berettiget til evt. præmier, hvis de har spillet mindst halvdelen af runderne.

 

§ 11 Almindelige ordensregler

 

                 11.1 Generelt

                             Det påhviler medlemmerne at behandle klubbens materiel skånsomt.
                             Specielt bør det undgås at bøje fanerne på kortene i meldekasserne, 
                             tilsvarende bør det undgås at bøje spillekortene unødigt.
                             Service, flasker og inventar anbringes efter brugen på de anviste steder.
                             Efter spilleomgangens spil påhviler det spillerne at rydde op ved det bord,
                             hvor de sluttede spillet og i øvrigt hjælpe med oprydning i henhold til
                             spilleudvalgets anvisninger.

                11.2 Rygning

                             Der må ikke ryges i spillelokalerne hverken før, under eller efter spillet.
                             I Mandagsklubben, tirsdag dagklubben og torsdag dagklubben 
                             KAN der indlægges rygepauser under spillet,hvor det er tilladt at ryge i rygelokalet
                             og i vindfanget ved  indgangen til Næstved Bridgeklub .
                             I vindfanget må der dog IKKE ryges før og efter spillet, men KUN i pauserne under spillet.
                             I de øvrige afdelinger må der KUN ryges i rygelokalet.

 

                11.3 Bridgemate

                      Nord indtaster og øst kontrollerer, godkender og oplyser de øvrige spillere om procentsats. 
                      På forlangende kan de øvrige spillere ved bordet se de indtastede resultater.
                      Dette skal ske uden kommentarer.
                      Ved holdkampe og alle større turneringer er procentvisning og andre bordes resultater slået fra.

 

§ 12 Medlemsorientering

 

                             Medlemmerne vil gennem Klubavisen, der pt. udsendes 2-3 gange årligt,
                             gennem Næstved Bridgeklubs hjemmeside: 
www.klubben2412.dk 
                             og gennem opslag på klubbens opslagstavler blive holdt orienteret bl.a. om distriktets og
                             forbundets turneringer og tilmelding til disse. 
                             Det forventes , at medlemmerne ad denne vej selv holder sig orienteret.

 

                             I augustnummeret af Klubavisen og på opslagstavlen er der 
                             en oversigt med relevante telefonnumre..
                             Alle bestyrelsens medlemmer er indstillet på at være
                             til disposition for medlemmerne med råd og vejledning,
                            der kan være med til at fremme interessen for bridge.

              Disse klubregler er vedtaget på bestyrelsesmødet den 14. januar 2011.

Vores sponsorer

Vor bank i Næstved
Nordea Næstved
Internet Bridge fra Dansk Bridge Forbund
SwanGames
Vinhandel i Næstved Storcenter
Skjold-Burne
Et af Næstveds ældre og veletablerede revisionsfirmaer. Besøg hjemmesiden og få mere info om hvad vi kan gøre for dig.
Hartmann Wennicke
Kindhestegade 24, åben ma-fredag 10-16
A-antik i Næstved
Mød andre danske bridgespillere på nettet
NetBridge.dk