00_mandagsklubben

01_tirsdag_dag

02_tirsdag_par

06_undervisning

03_torsdag_dag

04_torsdag_aften

 

 

 

K L U B R E G L E R

FOR

Næstved Bridgeklub

 

§ 1 Formål

                             Formålet med dette regelsæt er:

                              - at sikre god tone, ro og orden mellem spillerne under afvikling af turneringer arrangeret af Næstved Bridgeklub.

                             - at hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner.

                             - at hjælpe de turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet ved afviklingen af turneringer.

 

§ 2 Spilledage/tid

                             2.1 Spilledage

                             Næstved Bridgeklubs spilledage er mandag, tirsdag, onsdag og torsdag aften med start kl.19.00 og slut ca. kl. 23.00

                             og tirsdag og torsdag formiddag med start kl. 9.30 og slut ca. .kl. 14.00.

                             2.2 Sæson

                             Sæsonen starter første ugedag i september måned og slutter umiddelbart før Næstved  Bridgeklubs ordinære

                             generalforsamling i første halvdel af maj.

                             Ved sæsonstart fremlægger afdelingernes spilleudvalg en oversigt over den pågældende afdelings turneringer,                              afslutninger, ”åbne huse” m.m.

                             Generelt spilles der ikke på helligdage samt i skolernes efterårs-, jule- og påskeferie.

        

§ 3 Systemer

                             3.1 Tilladte systemer

                             Tilladte systemer er angivet i DBF’s spillerhåndbog  af 2009 § 101.

                             3.2 Systemkort

                             Systemkort er obligatorisk ved alle turneringer, og det skal uopfordret fremlægges på bordet til brug for

                             modspillerne ved starten af en runde eller en kamp, jfr DBF’s Spillerhåndbog  af 2009 § 111.

§ 4 Turneringsafvikling

 

                             I  Næstved Bridgeklubs turneringer gælder følgende  regler og love i den angivne prioritetsrækkefølge:

                             Nærværende klubregler, DBF’s Spillerhåndbog af 2009 og DBF’s Turneringslederhåndbog.

                            

                             4.1 Turneringsledelse

                             De af bestyrelsen valgte afdelingsledere og deres nedsatte spilleudvalg har ansvaret for tilrettelæggelse og                              afvikling af klubbens turneringer.

                             Afdelingslederne udpeger turneringsleder(e).

                            

                             Turneringslederen skal tilkaldes, så snart opmærksomheden er henledt på en uregelmæssighed. Tilkaldelsen af                              turneringslederen skal ske stilfærdigt, idet det er en naturlig del af turneringens korrekte afvikling.

                             Der må ikke meldes eller spilles videre, før turneringslederen har truffet en afgørelse.                              Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv.

                             Turneringslederen skal altid tilkaldes, så uregelmæssigheden kan blive rettet ensartet og i overensstemmelse med regler                   og love.

                             Turneringslederen kan tildele ekstra tid til færdiggørelse af runden

 

                             Dersom der opstår uenighed ved et bord blandt deltagere/ klubmedlemmer er det turneringslederens pligt:

 1. 1.At behandle uregelmæssigheden ved bordet
 2. 2.At være ordstyrer, når parterne forklarer, hvad der er sket
 3. 3.At fastlægge, hvilke kendsgerninger sagen skal afgøres ud fra
 4. 4.At foretage bridgemæssige skøn
 5. 5.At idømme evt. straf for ikke at følge den rette fremgangsmåde

Og sidst men ikke mindst

 • At fortolke lovene og reglerne
 • At opretholde disciplin i spillelokalet

 

 

 

Hvis en sag bliver appelleret, overtager Appelkomiteen ansvaret for punkterne 2-5, og de udøver herefter alle TL's beføjelser i forbindelse med behandlingen af sagen. Derimod er det fortsat TL's ansvar at fortolke love og regler - også som rådgiver for appelkomiteen - og det er fortsat også TL's ansvar at sørge for disciplin i spillelokalet

 

4.2. Udvandring

Hvis et par udvandrer i protest mod turneringslederens afgørelse. eller af en eller anden grund nægter at spille mod et andet par, kan klubben tilkende parret i en parturnering 0 point (minimum scoree). Turneringslederen kan endvidere i første- gangstilfælde indstille til bestyrelsen, at parret ikendes en kortere karantæne – eventuelt betinget.

 

4.3 Afdelingernes Appelkomité

Alle klubbens afdelinger udpeger en  uvildig appelkomite på mindst 3 personer (torsdag aften-afdelingen kan undtages), der fungerer som  afdelingens lov- og regelfortolkende udvalg, og den fungerer efter retningslinjerne i DBF’s Spillerhåndbog og DBF’s Turneringslederhåndbog

                             Appelkomiteen  træffer afgørelse i de tilfælde, hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere.                       

Der betales ikke depositum i tilfælde af en appel.

                             En appel indgives igennem turneringslederen, og denne skal orienteres om, at der indgives appel inden de

                             implicerede forlader spillelokalet og senest ½ time efter spillets afslutning.

Appelkomiteen  skal orienteres af  begge parter (om fornødent skriftligt), inden den træffer sin afgørelse.

                             Appelkomiteens afgørelse kan appelleres videre til Næstved Bridgeklubs appelkomite.

                             Her betales depositum 100 kr - der tilbagebetales ved medhold  til den appellerende part.

                             Kendsgerningerne vedrørende appellen fastlægges på DBF`s appelformular.

                            

                             4.4 Næstved Bridgeklubs Appelkomité

En afgørelse foretaget af en afdelings appelkomité, der appelleres, indsendes underskrevet af alle parter til Næstved Bridgeklubs  formand, der, hurtigst muligt, nedsætter en uvildig komité bestående af 3 medlemmer, hvoraf den ene udpeges til komitéformand.

Når komiteens har truffet afgørelse indkaldes alle parter til et møde, hvor afgørelsen forelægges.

4.5. Sagens videre behandling 

                             Den af Næstved Bridgeklubs appelkomité trufne afgørelse kan appelleres videre til distriktets appelkomité og i sidste                   instans til DBF's appelkomité..

 

§5 Etik og etikette

                             God etikette før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller bør ved sin optræden                              tilstræbe, at alle                              får den størst mulige glæde ved turneringsbridge og ved klublivet i øvrigt. Det kan nævnes, at det er uetisk at belære                            eller irettesætte makker eller modspillere under og efter spillet. Det samme gælder tegn eller mishagsytringer, der     tilkendegiver tilfredshed eller utilfredshed med en melding, et udspil eller et tilspillet kort.

      

§6 Tidsoverskridelser

                             I Næstved Bridgeklubs parturneringer er der afsat 7 minutter pr. spil samt 2 minutter til rundeskift.

Der gives signal 5 minutter før rundeskift og ved rundeskift. I tilfælde af, at spillet ved et bord ikke er afsluttet ved signalet for rundeskift, betragtes det som  tidsoverskridelse for begge par ved  bordet. Ved et pars første tidsoverskridelse gives parret en advarsel. (Er tidsoverskridelsen på mere end 3 minutter,  er der mulighed for at tildele strafpoint uden advarsel). Ved efterfølgende tidsoverskridelse i samme turnering tildeles parret strafpoint.

                             Hvis et par/en spiller under spillet mener, at det andet par bruger uforholdsmæssigt meget tid, skal turneringslederen                              straks tilkaldes.

                             I en normal parturnering er der fradrag på 2 point i slutregnskabet  pr. runde med tidsoverskridelse.

                             Ved andre udregningsmetoder fastsættes antallet af strafpoint ved turneringens start.

                            

                             I klubbens holdturneringer er der afsat 7 minutter pr. spil. Ved overskridelse af tiden for en halvleg med mere

                             end 5 minutter fradrages der 1 kp for begge hold. Ved mindre end 16 spil i en halvleg eller ved specielle

                             udregningsmetoder fastsættes regler for tidsoverskridelse ved turneringens start.

§ 7 Substitutter

                             Det påhviler ethvert aktivt medlem, der er forhindret i at møde på en spilledag, selv at skaffe substitut.

                             I de tilfælde, hvor det viser sig umuligt, vil afdelingslederen være behjælpelig.

                             Ved anmodning om hjælp med at skaffe substitut, er afdelingslederen frit stillet og kan indsætte en

                             hvilken som helst substitut – i særlige tilfælde kan der ændres i turneringsformen eller der kan aflyses.

                             Afbud og anmodning om hjælp med at skaffe substitut skal meddeles substitutlederen så tidligt som muligt                              og i princippet ikke senere end dagen før spilledagen.

                             Den turneringsansvarlige skal senest ved pausen skriftligt underrettes om eventuelle substitutter der spiller i                              stedet for faste spillere .

                             De enkelte afdelinger fastsætter selv måden denne underretning sker på.

                             Det er kutyme, at det fraværende medlem betaler substituttens kaffe.

 

§ 8 Justering af score ved substituering

                            

                             8.1 Parturnering

                             Såfremt der kun er substitut for èn spiller i et par, foretages der ingen justering.

                             Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres scoren ved turneringens afslutning til gennemsnittet af                              scoren som de faste spillere har opnået i de øvrige runder. Dette dog kun såfremt substitutparret har scoret                              over det faste pars gennemsnit. Der justeres ikke i scoren for de par, der møder et par med

                             substitutter.

    

8.2 Holdturnering

                             Der justeres ikke i resultatet, hvis der kun er èn substitut, eller hvis der er èn substitut i hvert af holdets par.                              Hvis et helt par eller begge par på et hold er substitueret , tildeles holdet i første omgang middel (normalt

                             15 kp). Når den pågældende turnering er afsluttet, ændres scoren til gennemsnittet af det substituerede holds                              score, hvis det har betydning for evt. præmie til holdet eller for holdets op- eller nedrykning til anden række,                              men kun såfremt det substituerede hold har spillet over halvdelen af kampene uden justering af scoren.

                             Resultatet af kampen(e) er normalt gældende for modstanderholdet. Men hvis det efter turneringen viser sig,         at modstanderholdet med gennemsnittet af dets øvrige kampresultater vil modtage præmie eller rykke op,                  justeres til gennemsnittet.

                             8.3 Enkeltmandsturnering

                             I første omgang justeres scoren til middel. Efter turneringen justeres til den ordinære spillers gennemsnitsscore af de                              øvrige runder, såfremt det har betydning for præmiering, forudsat at den ordinære spiller selv har spillet i over halvdelen           af turneringens runder.

                             Der justeres ikke i scoren for de øvrige spillere.

                            

                             8.4 Udeblivelse

                             Såfremt et par udebliver uden afbud, kan klubben tilsidesætte DBF's turneringsreglements § 216 og tilkende

                             parret i en parturnering 0 point (minimum score). Dette gælder også, hvis et par ikke kan stille op på grund af den ene                       spillers udeblivelse.

                             I en holdturnering tildeles et hold 0 kp, hvis holdet ikke kan stille op på grund af en eller flere spilleres                              udeblivelse.

                             Bestyrelsen kan desuden idømme den pågældende en disciplinær straf. I tilfælde af force majeure justeres                              scoren.

                             I en parturnering udregnes regnskabet ud fra det normale antal par i rækken. I runden mod det udeblevne                              par tildeles et par 60% score (decimaler afrundes opad) eller gennemsnittet af parrets score i spilledagens                              øvrige runder, hvis dette gennemsnit er over 60%.

                             I en holdturnering vinder modstanderholdet uden kamp, og antallet af kp fastsættes efter turneringen ud fra                              det højeste af nedenstående alternativer:

                             a. 18 kp

                             b. gennemsnittet af, hvad der i turneringen er scoret mod det udeblevne hold.

                             c. gennemsnittet af, hvad holdet selv har scoret i turneringens øvrige kampe.

 

§ 9 Opløsning af ligestilling

 

9.1 Parturnering

                             Ved betydningsfuld ligestilling ophæves denne i følgende prioriterede rækkefølge:

                                   1)  Indbyrdes opgør

                                   2)  Ved fortsat ligestilling anvendes 0 – 1 – 2 reglen

                                    3)  Lodtrækning, dog ikke om mesterpoint

 

                             9.2 Turneringer med KP-opgørelse

                             Hvis turneringsformen er alle-mod-alle i ét eller flere gennemløb, placeres ligestillede hold efter følgende kriterier                              (Turneringshåndbogens § 221)

                                    1)  Flest KP i samtlige indbyrdes kampe

                                    2)  Bedst kvotient mellem vundne og tabte imp i samtlige indbyrdes kampe

                                    3)  Bedst kvotient mellem vundne og tabte imp i samtlige kampe

                            

                             9.3 Enkeltmandsturnering.

                             Hvis 2 eller flere spillere står lige, er stillingen før sidste spilleomgang gældende.

 

§ 10 Præmier

                             Spillerne er berettiget til evt. præmier, hvis de har spillet mindst halvdelen af runderne.

§ 11 Tilskudsregler

                             11.1 Generelt

For at være berettiget til tilskud til DM-slutrunder i Svendborg og Klubhold, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Man skal være fuldgyldigt medlem af Næstved Bridgeklub. Ved fuldgyldigt medlem forstås, at man er primær/ klubmedlem.

 

 • Passive medlemmer og andre former for tilknytning til Næstved Bridgeklub berettiger ikke til tilskud ved DM-slutrunder i Svendborg, Klubhold eller andre former for tilskud.

 

 • Har man kontingentrestancer eller andre restancer over for Næstved Bridgeklub, bortfalder retten til tilskud ubetinget, og tilskud kan ikke ydes i det pågældende turneringsår.

 

 • Man skal være tilmeldt DM-turneringen i Svendborg og Klubhold som repræsenterende Næstved Bridgeklub på startlisterne ved pågældende turnering.

 

 • Måtte der være fejl i startlisterne, vil tilskud kunne opretholdes, såfremt man senest på turneringsdagen retter henvendelse til turneringslederen og får rettet fejlen.

 

 • Man skal gennemføre turneringerne. Dette uanset om der er tale om en A eller B-finale eller andre former for turneringsafvikling. Tilskud bortfalder således, såfremt man ikke gennemfører turneringen. Dog vil akut opstået sygdom på spillestedet være gyldig grund til afbud, og man vil fortsat oppebære sit tilskud.

 

 

11.2                     Tilskud, DM i Svendborg

 • Kvalifikation til en DM-finale 300 kr
 • Kvalifikation til 2 DM-finaler 400 kr.
 • Kvalifikation til 3 DM-finaler 500 kr.
 • Kvalifikation til 4 DM-finaler 600 kr.

11.3                     Tilskud, Klubhold

 • Klubben betaler halvdelen af indskud til Klubhold, dog maksimalt 250 kr.
 • Klubben yder tilskud på 200 kr. til holdet pr. privat afviklet hjemmekamp.

Dette tilskud skal dække forplejning. Er der ikke tale om privat afviklede kampe, ydes ikke tilskud.

 • Klubben betaler 2 kr. pr. kørt km. Til udekampe. Dog KUN for én bil, hvorfor samkørsel er en betingelse for tilskuddet.
 • Klubben yder 600 kr. pr. spiller til Klubholdfinaler afholdt vest for Storebælt.
 • Klubben yder 300 kr. pr spiller til Klubholdfinaler afholdt øst for Storebælt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 Almindelige ordensregler

 

                             12.1 Generelt

                             Det påhviler medlemmerne at behandle klubbens materiel skånsomt. Specielt bør det undgås at bøje fanerne                              på kortene i meldekasserne, tilsvarende bør det undgås at bøje spillekortene unødigt.

                             Service, flasker og inventar anbringes efter brugen på de anviste steder. Efter spilleomgangens spil påhviler                              det spillerne at rydde op ved det bord, hvor de sluttede spillet og i øvrigt hjælpe med oprydning i henhold til

                             spilleudvalgets anvisninger.

                            

                             12.2 Rygning

                             Der må ikke ryges i spillelokalerne hverken før, under eller efter spillet.

                             I Mandagsklubben, tirsdag dagklubben og torsdag dagklubben  KAN der indlægges rygepauser under spillet,                              hvor det er tilladt at ryge i rygelokalet og i vindfanget ved  indgangen til Næstved Bridgeklub .

                             I vindfanget må der dog IKKE ryges før og efter spillet, men KUN i pauserne under spillet.

                             I de øvrige afdelinger må der KUN ryges i rygelokalet.

 

                             12.3 Bridgemate

                      Nord indtaster og øst kontrollerer, godkender og oplyser de øvrige spillere om procentsats. På forlangende kan de                              øvrige spillere ved bordet se de indtastede resultater. Dette skal ske uden kommentarer.

                             Ved holdkampe og alle større turneringer er procentvisning og andre bordes resultater slået fra.

§ 13  Medlemsorientering

 

                             Medlemmerne vil gennem Klubavisen, der pt. udsendes 2-3 gange årligt, gennem Næstved Bridgeklubs hjemmeside:      www.klubben2412.dk  og gennem opslag på klubbens opslagstavler blive holdt orienteret bl.a. om distriktets og                         forbundets turneringer og tilmelding til disse. Det forventes , at medlemmerne ad denne vej selv holder sig orienteret.

                             I augustnummeret af Klubavisen og på opslagstavlen er der en oversigt med relevante telefonnumre..

                             Alle bestyrelsens medlemmer er indstillet på at være til disposition for medlemmerne med råd og vejledning,                              der kan være med til at fremme interessen for bridge.

 

 

                             Disse klubregler er vedtaget på bestyrelsesmødet den ??.

Vores sponsorer

Vor bank i Næstved
Nordea Næstved
Kindhestegade 24, åben ma-fredag 10-16
A-antik i Næstved
Vinhandel i Næstved Storcenter
Skjold-Burne
Internet Bridge fra Dansk Bridge Forbund
SwanGames
Mød andre danske bridgespillere på nettet
NetBridge.dk